Defektoskopické zkoušení svarů – NDT:

 

defektoskopie NDT

Defektoskopické zkoušení svarů je široká skupina efektivních a nákladově přijatelných metod, které umožňují zkoumat kvalitu výrobku bez jeho poškození. V případě, že je výrobek splňuje požadavky na jakost a je shledán jako vyhovující, lze jej ihned použít. Defektoskopické zkoušení je velice důležité zejména v oblasti svarů, kde přítomnost vad představuje zásadní problém v použitelnosti výrobku.

 

Defektoskopické zkoušení svarů – metody 

 

VT – vizuální metoda hodnocení svarů

Vizuální metoda je považovaná za základní a zároveň nákladově nejefektivnější metodu defektoskopického hodnocení svarů.  vizuální metodu lze provádět jak během svařování, tak po svařování.

Vizuální kontrola po svaření může odhalit celou řadu povrchových vad, včetně prasklin, pórovitosti a zápalů. Dále se kontroluje velikost svaru, převýšení kořene svaru atd.. Vizuální metoda se dá používat jako samostatná metoda nebo jako metoda, která předchází před ostatními NDT metodami. Zaměřuje se na hodnocení stavu povrchu součástí nebo výrobků pouhým okem nebo za použití lupy, mikroskopu či speciálních zařízení, jako jsou endoskopy, fibroskopy nebo videoskopy.

 

PT – penetrační (kapilární) metoda hodnocení svarů

Další z metod defektoskopického zkoušení svarů je penetrační (kapilární) metoda je založena na vzlínání, kde nízké povrchové napětí tekutiny proniká do čistého a suchého povrchu nespojitosti. Penetrant může být aplikován na testovaný povrch máčením, stříkáním nebo štětcem. Poté, byl penetrantu ponechán dostatek času na průnik do nespojitostí, odstraní se jeho přebytek a aplikuje se vývojka. Vývojka pomáhá vzlínat penetrantu z vady a poté je vada viditelná na povrchu a lze jí vyhodnotit. Kontrola se provádí v ultrafialovém nebo bílým světlem, v závislosti na typu použitého barviva.

Postup:

  1. Čištění povrchu: Zkušební plocha se zbaví všech nečistot, barvy, oleje a mastnoty, které by mohly znehodnotit průběh zkoušky. Konečným cílem tohoto kroku je čistý povrch
  1. Aplikace penetrantu ve zkoušené oblasti: Penetrant se aplikuje na povrch svaru, který je testován. Penetrant je ne povrchu ponechán 5 až 30 minut. Za tuto dobu se penetrant dostane do všech vad na povrchu. Tato doba je závislá na použitém penetrantu.
  1. Odstranění penetrantu: Penetrant se odstraní z povrchu. Způsob odstraňování je řízen typem použitého penetrantu.
  1. Aplikace vývojky: Poté, co byl odstraněn penetrant se aplikuje na povrch zkoušeného materiálu vývojka.
  1. Hodnocení: Vývojka pomáhá penetrantu vzlínat, vady se tím stávají viditelné a lze je zaznamenat a hodnotit.
  1. Závěrečné čištění: Zkušební povrch je nutné po kontrole a  zaznamenání vad očistit.

 

 

MT – magnetická prášková metoda hodnocení svarů

Magnetická prášková metoda hodnocení svarů je jednou z nejrozšířenějších metod defektoskopického zkoušení svarů

Magnetická prášková metoda je způsob vyhledání a vymezení nespojitosti v magnetických materiálech. Je vynikající pro detekci povrchových vad u svarů, včetně diskontinuit, které jsou příliš malé, aby je vidět pouhým okem. Magnetickou metodou lze najít i vady, které jsou umístěny těsně pod povrchem svaru. MT metoda je vhodný způsob  detekce povrchových

Při použití této metody, se umístí elektromagnet na každé straně oblasti, která má být kontrolována. Tímto dojde k magnetickému nasycení materiálu a vzhledem k tomu, že detekovaná vada má jiné magnetické vlastnosti, tak v místě vady dochází k deformaci magnetického pole, jeho siločáry vystupují na povrch a po nanesení magnetického prášku se tyto vady stávají viditelnými. Indikace se hodnotí na základě vizuálního vjemu barevného nebo jasového kontrastu. Detekční schopnost metody začíná při šířce vady jednotek tisícin milimetru.

Kontakt

Kamil Smetana
Kotevní 1002/7
Praha 5, 150 00
IČ: 60474319
tel.: +420 737 049 397